pitajte doktora

Dr Igor Đurišić

Opšti hirurg – onkolog

Dr Igor Đurišić je rođen 12.09.1974. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu „X Beogradsku Gimnaziju-Mihajlo Pupin“.

Stekao je zvanje doktor medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2001.godine.

Zaposlen je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije kao specijalista opšte hirurgije i trenutno se nalazi na mestu šefa odseka za abdominalnu hirurgiju i sarkome.

Bavi se hirurškim lečenjem raka štitaste žlezde; raka dojke; melanoma; sarkoma; metastatske bolesti jetre; raka debelog creva; izolovanom perfuzijom ekstremiteta i jetre (ILP) kod melanoma, sarkoma i raka debelog creva; hipertermičnom intraperitonealnom hemioterapijom (HIPEC) i citoreduktivnom hirurgijom kod uznapredovalih karcinoma debelog creva i karcinoma jajnika; ALPPS (Associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy) procedura koja podrazumeva resekciju jetre u dva vremena sa prethodnim ligiranjem portne vene i posledičnom hipertrofijom preostalog tkiva jetre.

Stručno usavršavanje za ILP i HIPEC obavio je na Nacionalnom Institutu za kancer u Milanu, Italija 2012. godine a iz minimalno invazivne i endoskopske hirurgije usavršavanje je obavio u Centru za onkologiju, endokrinologiju i minimalno invazivnu hirurgiju u Novom Ulmu, Nemačka 2015 godine.

U decembru 2016. god odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „ Korišćenje metilen plavog kao jedinog kontrasta za odredjivanje statusa limfnih čvorova pazušne jame kod minimalno invazivnog raka dojke“

Usmeni ispit iz uže specijalizacije-onkologija položio je jula 2017. godine

Učestovao je kao koautor u izradi monografije “Rak dojke” profesora dr Radana Džodića kao i monografija „Izolovana perfuzija kao regionalna terapija maligniteta“ i „Tumori peritoneuma“ docenta dr Srdjana Nikolića.

Učestvovao je na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima kao slušalac i kao usmeni izlagač. Učestvovao je na projektu “A prospective, single-blind, randomized, phase III study to evaluate the safety and efficacy of fibrin sealant grifols (FS Grifols) as an adjunct to hemostasis during parenchymous tissue open surgeries”, finansiran od strane sponzora Grifols, od 2014. do 2015. godine.

Kao glavni istraživač vodio je kliničku studiju “A controlled, randomized, double blind, phase II study to evaluate efficacy and safety of topical PeproStat in intraoperative surgical haemostasis” sponzorisan od strane Haemostatix Ltd., BioCity Nottingham, NG 1 1GF, UK, 2017. godine.Autor je ili koautor većeg broja radova objavljenih u celini u domaćim i internacionalnim časopisima. Član je ESSO (Evropsko udruženje onkoloških hirurga) i UOHS (Udruženje onkoloških hirurga Srbije).