Pitajte doktora

7 + 9 =

Dr Marko Buta

Opšti hirurg – onkolog Dr Marko Buta je rođen 16.08.1974.godine u Beogradu gde je završio o snovnu školu i prva dva razreda IX Beogradske Gimnazije. Srednju školu završio je u Sjedinjenim Američkim Državama,država Džordžija ( Evans High School ) a potom stekao zvanje diplomirani biolog na Univerzitetu Džordžija 1995.godine. Stekao je zvanje doktor medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002.godine Zaposlen je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije od 2004.godine. Položio je specijalistički ispit iz opšte hirugije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2012.godine sa odličnom ocenom. Akademske 2008/2009 .godine upisao je Doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, smer klinička i eksperimentalna hirurgija. Položio je sve programom studija predviđene ispite, kao i usmeni doktorantski ispit aprila 2011.godine. Učestvovao je na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima kao slušalac i kao usmeni izlagač. Učestvovao je na projekt u “Molekularni biomarkeri rasta, invazivnosti i metastatičnosti kancera dojke: biološki i klinički aspekti”, finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije, od 2006. do 2010. godine. Takođe učestvuje kao istraživač EORTC-a na projektu 1 8081 : Adjuvant peg – Intterferon alfa 2b for 2 years Vs. observation in patients with an ulcerated primary cu taneous melanoma with T (2 – 4)bNoMo. Bio je član radne grupe za iz radu vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i ečenje raka dojke u toku 2012.godine. Autor je ili koautor većeg broja radova objavljenih u celini u domaćim i internacionalnim časopisima. Član je ESSO (Evropsko udruženje onkoloških hirurga).

Hirurgija Dr Đoković